TERNÆRT - Forside

Modelstudie

Modelstudiet skal undersøge interaktionen mellem den kapillære zone og klimafremskrevet nedbør. Mere nedbør og højere regnintensiteter vil sandsynligvis påvirke både den umættede og mættede zone ganske betydeligt. I dette projekt forholder forfatterne sig kun til de klimatiske effekter på den umættede zone, hvor overgangen mellem kapillærzonen og det vandmættede grundvandsspejl studeres grundigt. Via forsøgene vil modelstudiet kalibreres og valideres for at sikre, at modelfysik og inputvariabler også er i stand til at beskrive de komplekse processer i den umættede zone. Læs mere om modelstudiet her.

Klimaforandringer kan udfordre vandselskabernes overholdelse af serviceniveauer og resultere i utilsigtede miljømæssige konsekvenser fx ved øgede aflastninger fra overløb, større udledte stof- og vandmængder fra renseanlæggene grundet dårligere rensning og meget større tilløb til renseanlægget, oversvømmelser i vandmiljøet og byrummet mv. I projektet tilpasses klimafremskrivningsmetoder fra projektet KLIMAKS til en anvendelse i modellering af både afløbssystemer og terrænnært vand.

Klimafremskrivninger af nedbør er en vigtig del af modelstudiet, hvor der anvendes nyudviklede metoder til klimafremskrivning af tidsvariende nedbør fra KLIMAKS-projektet. I KLIMAKS-projektet blev der udviklet klimafremskrevede regnserier med et fokus højintensitive nedbørhændelser, hvilket gør det særligt . Læs mere om klimafremskrivningen her.